Aanvullende Verkoopsvoorwaarden voor de Kringwinkel.

01/01/2024

Introductie

Het is van groot belang dat u als koper zich bewust bent van het feit dat deze aanvullende voorwaarden niet los kunnen worden gezien van de Algemene Voorwaarden . Ze vullen elkaar aan en vormen samen het volledige juridische kader dat van toepassing is op onze relatie. De Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden vormen een samenhangend geheel en moeten gezamenlijk worden gelezen en geaccepteerd.

Staat van de goederen

De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De Koper is zich ervan bewust dat de goederen die door de Verkoper worden aangeboden, ofwel verkregen zijn door schenking, ofwel ongeëigend zijn als materialen zonder eigenaar of achtergelaten voorwerpen.

Gebreken en tweedehands goederen

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, erkent de Koper dat de omstandigheden waarin de goederen worden aangeboden, wijzen op de mogelijkheid van onbekende gebreken en dat het om tweedehands goederen gaat die mogelijk niet voldoen aan de veiligheidseisen. De overeengekomen garantieperiode en aansprakelijkheid van de Verkoper zijn beperkt tot een termijn van 12 maanden vanaf de aankoopdatum voor normaal particulier gebruik.

De betaling dient altijd voorafgaand aan de levering van goederen of het verlaten van de winkel te 100% worden voltooid.

Garantietermijn en procedures

Voor elk gebrek dat zich voordoet binnen de eerste zes maanden na aankoop en dat onder de garantie valt, zal het goed indien mogelijk vakkundig worden hersteld of vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar goed. Als dit niet mogelijk is, kan er een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst worden overeengekomen.Het afhaalbewijs, de leveringsbon of het kassaticket fungeren als garantiebewijs. Voor elektronische apparaten moet het certificaat en serienummer van het toestel overeenkomen met de gegevens op een van deze documenten om aanspraak te kunnen maken op garantie. Zonder een van deze documenten kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie.

Verantwoordelijkheid en melding van gebreken

Alleen de winkel vermeld op het kassaticket is verantwoordelijk voor de toepassing van de garantiewetgeving. De Koper moet elk gebrek binnen een week na constatering ervan melden. De Koper dient het goed samen met het garantiebewijs terug te brengen naar de winkel waar het is gekocht. Indien het goed door de Verkoper bij de Koper is afgeleverd, wordt het kosteloos opgehaald op het gelijkvloers niveau van het oorspronkelijke leveradres gedurende een periode van 6 maanden na de levering. Voor alle verplaatsingen van goederen die niet onder de garantie vallen, worden de geldende verplaatsingskosten in rekening gebracht.

Uitsluitingen van garantie

De garantie dekt alleen gebreken in overeenstemming met de oorspronkelijke staat van het goed en vervalt indien het gebrek te wijten is aan de Koper zelf, zoals schade door onjuist transport, vallen, schokken, wijzigingen, onbevoegde reparaties, waterschade, brand, ongevallen, bliksem, natuurrampen, verkeerd gebruik, installatie, slecht onderhoud of nalatigheid. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die regelmatig gereinigd of vervangen moeten worden, zoals lampen, batterijen en filters.

Vanaf de 7e maand is de Verkoper alleen aansprakelijk als de Koper kan aantonen dat het gebrek al sinds de aankoop aanwezig was en niet is veroorzaakt door de Koper.